Disclaimer

Aan de gepubliceerde teksten en verdere informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die aan de website is besteed, is het mogelijk dat de informatie, producten en diensten (verder genoemd: "de informatie") op de site onvolledig c.q. onjuist is. De informatie op de site wordt periodiek aangevuld en aangepast; wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.

Wij staan er niet voor in dat de informatie op de site juist is, volledig is of geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar juistheid, deugdelijkheid en of haar geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij hebbeen onze uiterste best gedaan om toestemming te krijgen voor het gebruikte materiaal. Mocht u van mening zijn dat er materiaal op de website staat waarvan u het beeld- of auteursrecht heeft en waarvoor u geen toestemming heeft gegeven tot publicatie, neemt u dan contact op met de websitebeheerder.

De websitebeheerder c.q. daaraan gelieerde partijen sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en of de informatie te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn zij ook niet aansprakelijk voor schade, directe of indirect die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.